Project Description

Schneider Topball 863 Roller Kalem / IRMAK  TANITIM

Mat Opak yüzeye sahip roller kalem. Metal klips. 2-3 gün kapaksız kalabilir. Metal uç 0.6mm.

Rollerball with matt opaque surface. Metal clip. Cap off ink, can be kept open for 2 to 3 days. Metal tip 0.6 mm.

Topball 863